آیا من مالک ستاره نامگذاری شده هستم؟

خیر،هیچکس در جهان نمیتواند مالک یک ستاره شود!