آیا میتوانم یک ستاره را به اسم دو یا چند نفر نامگذاری کنم؟

بله شما میتوانید یک ستاره را به اسم دو یا چند نفر نامگذاری کنید و در واقع این کار در میان زوج های جوان و خانواده ها طرفداران زیادی دارد.