این نامگذاری توسط ستاره شناسان به رسمیت شناخته میشود؟

خیر،تنها نامگذاری علمی ستاره ها در جهان توسط اتحادیه بین المللی نجوم انجام میشود.